سلام دوستان. يه سوال داشتم.
آيا همه ترم هاي دانشگاه هاي ايتاليا به زبان انگليسي هستند يا بايد مقطعي زبان ايتاليايي هم به كار برد؟