کاربران گرامی

این تایپک جهت بحث، تبادل نظر و پرسش پاسخ درباره منابع مطالعاتی زبان کره ای در نظر گرفته شده است.

بحث درباره موضوعات کلی آموزش این زبان و آزمون های مرتبط با آن در تایپک های مختص این موارد دنبال می شوند. به علاوه اعلان نظر در مورد موسسات و خدمات آنها در این تایپک اکیدا ممنوع است.

با آرزوی موفقیت
تیم مدیریت فروم