توضیح:

تمام موضوعات باید مربوط به مباحث درسی، تحصیل، کار، سفر ، مهاجرت یا زندگی در خارج از کشور باشند.