سلام الان خیلی سال از پاسخ به مراحل و شرایط می گذره .کسی هست کخ بتونه مراحل دو اگر عوض شدن توضیح بده ؟