با توجه به شرایط متفاوت دو آزمون IELTS و PTE academic نیاز به ایجاد این موضوع محسوس است.