این ویزا چهار ساله بوده و برای کسانی است که بخواهند دوران بازنشستگی خود را در استرالیا بگذرانند.
شرایط متقاضی ویزای بازنشستگی
1- بالای 55 سال سن داشته باشد ( سن همسر متقاضی محدودیت ندارد. )
2- ثابت نماید که درآمد سالیانه ای معادل 65000 دلار استرالیا در سال دارد.
3- پذیرش و موافقت یک ایالت بدست آورده شود.
4- دارایی های خالص متقاضی حداقل 750000 دلار استرالیا باشد.
• در صورتیکه متقاضی مایل باشد خارج از مرکز استان زندگی کند در این صورت لازم است 500000 دلار استرالیا دارایی داشته باشد وسالیانه 50000 دلار نیز درآمد داشته باشد. تعهدات متقاضی ویزای بازنشستگی
1- متقاضی بایستی مبلغ 750000 دلار استرالیا بصورت سپرده نزد دولت ایالتی بمدت 4 سال سپرده گذاری کند.
2- بغیر از همسر متقاضی همراه دیگری پذیرفته نخواهد شد.
3- مدت این ویزا 4 سال است.
5- متقاضی حق کار کردن فقط 20 ساعت در هفته را خواهد داشت.
• در صورتیکه متقاضی در خارج از مرکز استان اقامت نماید در این صورت میزان سپرده به 500000 دلار تقلیل می یابد.