دوستان ما قرار با ماشین اکاپوتاژ شده از مرز خارج بشیم(به سمت ترکیه) ولی نمیدونم که ایا مخزن cng برای ماشین نصب کنیم یا نه؟ ایا تو مرز گیر میدن یا نه؟