دوستان چهار فرصت پست دکتری در دانشگاه لیدز که دانشگاه نسبتا خوبی است برای دوسال اعلام شده و فرصت ارسال تقاضا تا آخر ماه می -بیشتر از ۳ هفته دیگر هست. فرصتها برای دوستانی مناسب است که برنامه دقیق برای چاپ مقاله و ... دارند و دوم تا به حال مقاله چاپ کرده اند و سوم تحصیلاتشان در اقتصاد باشد که یا تمام کرده باشند یا تا سه ماه دیگر تمام کنند. محل هم دانشکده بازرگانی دانشگاه در شهر لیدز است.


برای سوال بیشتر باید با

Professor David Spencer
Tel: +44 (0)113 343 4491, email: das@lubs.leeds.ac.uk
Professor Andrew Brown
Tel: +44 (0)113 343 6859, email: andrew@lubs.leeds.ac.uk

تماس بگیرید


اطلاعات بیشتر برای مشخصات متقاضی اینجاست

https://jobs.leeds.ac.uk/Upload/vaca...0Economics.pdf

لینک شروع تقاضا هم اینجاست
https://jobs.leeds.ac.uk/Logon/?jobId=14930

و آدرس دقیق محل اگهی هم اینجاست

https://jobs.leeds.ac.uk/vacancy.aspx?ref=LUBSC1393

موفق باشید