اینجا کسی تا حالا برای این نوع ویزا اقدام کرده؟ میزان موفقیت چقدره در این نوع ویزا؟