من برای فال 2018 اقدام کرده بودم. دکترای فیزیک که امروز ریجکت شدم...
ضعف رزومه ام معدل کم و نداشتن نمره آزمون سابجکت بود.