همه ی دانشگاههای امریکا جی ار ای میخوان من فول فاند هستم. در جریان این که پول چقدر میخواد نیستم.