سلام. ولی منو همسرم امروز آگهی تونو دیدیم و میخواستیم بیایم. چرا لغو شد؟