بابا یکی هم بیاد در مورد این دانشگاه بگه....کسی تا به حال نرفته این دانشگاه؟؟ چجوریه؟ اعتبار داره؟ شهرش خوبه؟؟؟؟