اين موضوع جهت آشنايي بيشتر با اوضاع حال حاضر بازار كار در استراليا ايجاد مي شود.

خصوصا از دوستاني كه الان در استراليا حضور دارند درخواست مي شود كه اطلاعات خود را درميان بگذارند.