سلام.یکم در بارهی این امتحان و منابه مطالعاتی اش بگید تا من و همه ی بچه ها استفاده کنند.
منطورم در مورد sat 1 و sat2 هست برای پذیرش برای سال آینده می خوام امسال سوم دبیرستانم.
ممنون