درود
تعداد کاربران ApplyAbroad از مرز ده هزار نفر گذشت، این آمار تا حدودی نشان دهنده مقبولیت این فروم در بین محیط های آکادمیک مجازی ایران و نشانهء پذیرش این فروم در بین جامعهء دانشجویان کشورمان است.
بدون شک آمار افزایشی عضویت در فروم کار همهء ما کاربران این فروم را بیش از پیش برای همفکری و تعامل بین همدیگر بسیار دشوارتر از قبل مینماید، امیدوارم که با ایجاد فضای تعامل و گسترش روحیه تساهل و همیاری، همدیگر را در رسیدن به اهداف این فروم یاری نماییم.