سلام

بورسیه گرفتید...ایران ..کدوم دانشگاه خوندی؟؟؟