با توجه به اينكه بخش فرهنگي تقريبا بيش از يكسال است كه باز شده ديگر نيازي به ادامه اين تاپيك نيست...