در دانشگاه columbia چه معیارهایی برای پذیرش مهمه؟
برخورد این دانشگاه با applicant های ایرانی چطوره؟
در این دانشگاه اساتید تصمیم گیرنده هستند یا اینکه graduate committee حرف آخر رو می زنه؟