از اونجایی که در این فروم، انجمن اختصاصی زبانهای خارجی و امتحانات وجود دارد، تصمیم بر آن شد تا تاپیک منابع آموزشی لهجه استرالیایی و مسائل مرتبط به اینجا منتقل شود.