سلام دوست گرامی
پس مدرک دکترای ما برای اونها مستر محسوب میشه؟
و اینکه اگر معدل و مقاله مهم نیست پس از چه طریقی متقاضی ها متمایز میشن از هم؟