کسی که اصل مدرکش در خارج از کشوره ولی کپی برابر اصل کرده موقع رفتن در دفتر اسناد رسمی، ایا از طریق اون میتونه ترجمه رسمی بکنه با مهرهای مربوطه؟