اگر ممکن است یکی از ویراستارهای زیر که WYSIWYG هستند رو نصب کنید:
http://www.mediawiki.org/wiki/WYSIWYG_editor