درود
بچه ها بلیطی که رزرو میکنیم را بعد از صدور ویزا میشه تغییر داد یا با همون پرواز حتما باید بری؟