اسپانیا

از Apply Abroad
پرش به: ناوبری، جستجو

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارك‌ تحصیلی‌ اسپانیا

مطالب زیر برگرفته از سایت وزارت علوم می باشد.

تحصیلات پیش دانشگاهی

‌كودكان‌ از 3 سالگی‌ وارد مهد كودك‌(La Educacion nfantile) می‌شوند و تا 6 سالگی‌ آموزش‌های‌ اولیه‌ را فرا می‌گیرند كه‌ آخرین‌ سال‌ آن‌ اجباری‌ است. آموزش‌ ابتدیی‌ (La Educacion obligatoria) از 6 سالگی‌ شروع‌ و تا 11 سالگی‌ ادامه‌ می‌یابد. در این‌ مدت‌ دانش‌آموزان‌ ضمن‌ آشنایی‌ با محیط، خواندن‌ و نوشتن‌ و دروس‌ ابتدیی‌ را فرا می‌گیرند. سپس‌ دوره‌ آموزش‌ متوسطه‌ (La Education Segundaria) را شروع‌ می‌كنند كه‌ خود شامل‌ دو مرحله‌ است. دوره‌ اول‌ 3 سال‌ به‌ طول‌ مي‌انجامد و دانش‌آموز موفق‌ به‌ كسب‌ درجه‌دانش‌آموختگی‌ در دوره‌ مدرسه‌ می‌شود. مرحله‌ دوم‌ نیز 3 سال‌ است‌ كه‌ بعد از گذراندن‌ آن، دانش‌آموز درجه‌ تحصیلي‌Bachiller را دریافت‌ می كند. در صورت‌ تمایل‌ دانش‌آموز یك‌ دوره‌ یك‌ ساله‌ پیش‌ دانشگاهی‌(Curso de Orientacion Universitaria) را براي‌ ورود به‌ دانشگاه‌ یا دوره‌های‌ تشكیلات‌ حرفه‌ای‌(La Formacion Profesional) پشت‌ سر می‌گذارد.

‌تحصیلات‌ دانشگاهي‌

‌تحصیلات‌ عالیه‌ در اسپانیا در دانشگاه‌ها، مجتمع‌های‌ فنی‌ - علمی‌ و مجتمع‌های‌ هنرهای زیبا امكان‌پذیر است. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و قبولی در آزمون‌ ورودی یا گذراندن‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌(Curso de Orientacion Universitaria) است، یعنی‌ كسانی‌ كه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ را نگذرانده‌اند، بعد از قبولی در امتحان‌ و تاييد صلاحیت‌ علمی‌ می‌توانند به‌ دانشگاه‌ راه‌ یابند.

‌‌دوره‌هاي‌ تحصیلي‌

‌Estudios de Primer Ciclo .1 LArquitecto Tecnico, Diplomatura, Ingenierias Tecnicas) اين‌ مدرك‌ بعد از گذراندن‌ یك‌ دوره‌ دو یا سه‌ ساله‌ در دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات‌ آموزش‌ عالي‌ به‌ دانشجو اعطا مي‌گردد.

De Segundo Ciclo .2 ‌Estudios LIngeniero o Arquitecto Superior Licenciado) licenciaturas اين‌ دوره‌ 2 سال‌ طول‌ مي‌كشدو شرط‌ ورودبه‌ آن‌ داشتن‌ مدرك‌Primer Ciclo است. در این‌ دوره‌ دانشجو به‌ ژرف‌نگري‌ دروس‌ گذرانده‌ شده‌در دوره‌ قبلي‌ و فراگیري‌تخصص‌ مي‌پردازد. دانشجو با گذراندن‌ این‌ دوره، موفق‌ به‌ دریافت‌ مدرك‌Arquitecto , Licenciado یاIngeniero مي‌شود.

(Estudios de Doctorado) Tercer Ciclo .3 دانشجو با گذراندن‌ یك‌ دوره‌ 5 ساله‌ شامل‌ دوره‌ دو ساله‌ متشكل‌ از دروس‌ تخصصي‌ و به‌ پايان‌ رساندن‌ پايان نامه پژوهشي‌ جامعي‌ در یك‌ موضوع‌ خاص‌ (به‌ مدت‌ 3 سال) و دفاع‌ از آن، مدرك‌Tercer Ciclo و عنوان‌ دكترا مي‌گیرد. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرك‌ Segundo Ciclo است. بعد از اتمام‌ دوره‌ 2 ساله‌ و قبولي‌ در امتحانات، بايدتوانائی دانشجو براي‌ پژوهش‌ سنجیده‌ شود و به‌ تاييد استادان‌ دوره‌ دكترا برسد و عنوان‌ پیشنهادي‌ براي‌ پايان نامه‌ پژوهشي‌ مورد پذیرش‌ یكي‌ از استادان‌ قرار گیرد. بدین‌ ترتیب‌ دانشجو مي‌تواند رسماً‌ پژوهش‌ را آغاز كند. ‌نحوه‌ ارزشیابي‌ مدارك‌ تحصیلي‌

‌. 1مدارك‌ Estudios de Primer Ciclo و تمام‌ مدارك‌ دو یا سه‌ سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از كلیه‌ دانشگاه‌ها، مدارس‌ عالي‌ فني‌ و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ كشور اسپانیا، "كاردانی" ارزشیابي‌ مي‌شود.

.‌2مدارك‌ Estudios de Segundo Ciclo با چهار سال‌ تحصیل‌(دو سال‌Primer Ciclo و دو سال‌(Segundo Ciclo صادره‌ از تمام‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و مجتمع‌هاي‌ عالي‌ هنري‌دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌كشور اسپانیا،"كارشناسی" ارزشیابي‌ مي‌شود.

‌3. مدارك‌ Estudios de Segundo Ciclo, Licenciaturas با حداقل‌ 5 سال‌ تحصیل‌ تمام‌وقت‌ صادره‌ از تمامي‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و مجتمع‌هاي‌ عالي‌ هنري‌دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ كشور اسپانیا در صورت‌ عدم‌ اریه‌ رساله، "كارشناسی" ارزشیابي‌ مي‌شود.

4. مدارک موضوع بند 3 (دوره های 5 ساله) در صورت گذراندن پايان نامه ، (کارشناسی ارشد) ارزشیابی می شود.

‌. 5مدارك‌Tercer Ciclo صادره‌ از كلیه‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و هنري‌ دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ كشور اسپانیا، به‌ شرط‌ داشتن‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد معتبر یا مدارك‌ كارشناسي‌ ارشد دوره‌ دوم‌(Segundo Ciclo) كشور اسپانیا ، "دكترا" ارزشیابي‌ مي‌شود.

‌‌معرفي‌ دانشگاه‌هاي‌ اسپانیا

دانشگاه‌هاي‌ گروه‌ يک (ممتاز)

1- Universidad de Alcala de Henares

2- Universitat Autonoma de Barcelone

3- Universidad Complutense de Madrid

4- Universitat de Barcelona

5- Universidad de Cantabria

6- Universidad de Extremadura

7- Universidad de Granada

8- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

9- Universidad de Murcia

10- Universidad de Salamanca

11- Universidad de Santiago de Compostela

12- Universidad de sevilla

13- Universitat de Valencia

14- Universidad de Valladolid

15- Universidad de Zaragoza

16- Universidad del Pais Vasco

17- Universidad Politecnica de Madrid

18- Universitat Politecnica de Catalunya (Universidad Politecnica de Cataluna) (Polytechnic University of Catalonia) (UPC)

19- Universidad Politecnica de Valencia (Polytechnic University of Valencia) (UPV)

20- Universidad Autonoma de Madrid


دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي، گروه دو (خوب)

1- Universitat d'Alacant (Universidad de Alicante) (University of Alicante) (UA)

2- Universidad Pontificia Comillas (Comillas Pontifical University)

3- Universidad de Leon (University of Leon)

4- Universitat Pompeu Fabra (University of Pompeu Fabra)

5- Universitat de Lieida (University of Lieida)

5- پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

6- Universidad de Cordoba (University of Cordoba)

6- پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

7- Universidad Antonio de Nebrija

7- برای کارشناسی ارشد و دکتری پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

8- Universidad Carlos III de Madrid (University Carlos III, Madrid)

9- Universidad Europea de Madrid (European University of Madrid)

10- Universidad de Castilla- La Mancha

11- Universidad de Málaga

11- فقط تا مقطع كارشناسي ارشد

12- Universidad de Navarra

13- Universidad del Pais Vasco (university of the Basque Country)

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، گروه سه (متوسط)

1- Universitat Internacional de Catalunya

1- پس از بررسي كيفي (اخذ آزمون، بررسي رساله، درخواست مقاله)

2- Universidad Rovira Virgili

2- مدارک صادر شده پس از بررسی کيفی (اخذ آزمون، بررسی رساله، چاپ مقاله) قابل بررسی و ارزشيابی است.

3- Universidad de Gerona

4- دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ دولتي كه‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ و علوم اسپانیا مي باشند. ‌‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور اسپانيا

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.

1- Instituto de Empresa


دریافت روادید (ویزا)

سفارت اسپانیا

نشانی سفارت اسپانیا در تهران: درروس، بلوار شهرزاد بین کماسایی و هدایت، خیابان شادی، نبش کوچه یکم شرقی، پلاک 10.


Telephone: +98 (21) 2256 86 81-4. Fax: +98 (21) 2256 80 17-8.

ایمیل سفارت :Emb.Teheran@maec.es

وب سایت سفارت اسپانیا در تهران

راهنمای ارائه درخواست روادید

روی درب سفارت یک لیست قرار دارد که برای روز بعد نوبت افراد روی آن نوشته می شود. برای شروع فرایند دریافت ویزا باید نام خود را در ستون "گرفتن نوبت" بنویسید. سپس در روز بعد برای گرفتن نوبت مراجعه می‌ کنید. برای این کار باید از روزهای یکشنبه تا چهارشنبه به سفارت مراجعه کنید.

برای گرفتن نوبت جهت ارائه درخواست ویزا به مدارک زیر نیاز دارید:

  • پاسپورت (گذرنامه)
  • دعوت نامه (و احتمالا برای دانشجویان نامه پذیرش)


در روز دریافت نوبت، ابتدا یک فرم ساده از متصدی مربوطه دریافت میکنید که در آن نام و نوع ویزای درخواستی و تاریخ مسافرت خود را باید بنویسید (در دو بخش که یکی را سفارت برای خود نگه میدارد و قسمت دیگر را به همراه تاریخ تعیین شده به شما بر میگرداند). سپس فرم مذکور را به همراه مدارک فوق به متصدی مربوطه تحویل می دهید. پس از حدود 1 ساعت (کمتر یا بیشتر بستگی به شلوغی سفارت دارد) مدارک فوق را به همراه فرم مذکور که روی آن تاریخ نوبت شما برای ارائه مدارک ویزا نوشته شده است، به شما بر میگردانده می‌شود. به همراه آن، یک نسخه از فرم درخواست ویزای 4 صفحه ای (ین فرم با فرمی که در سایت سفارت است تفاوت دارد و باید این فرم 4 صفحه ای را پر کنید -شهریور 1390) و یک برگ اطلاعات مدارک مورد نیاز تحویل شما می‌شود.

توجه: در صورتیکه زمان کافی برای طی مراحل بررسی ویزا تا هنگام سفر شما وجود نداشته باشد (یا به هر دلیل دیگری) ممکن است حتی نوبت برای ارائه مدارک هم به شما ندهند.


در روز ارائه مدارک نیز مانند مرحله قبل باید نام خود را در لیست ورودی بنویسید (می توانید در همان روز مراجعه کرده و نام خود را در انتهای لیست آن روز بنویسید). وقتی که نوبت شما می‌شود همه مدارک لازم را ارائه می‌کنید (بجز بلیت و بیمه نامه). در صورت کامل بودن مدارک، به شما اعلام می‌شود که چه روزی برای دریافت پاسخ ویزا مراجعه کنید. (گذرنامه را به شما بر می گردانند)


در تاریخ دریافت پاسخ ویزا، مجددا باید نام خود را در لیست نوبت بنویسید (می توانید در همان روز مراجعه کرده و نام خود را در انتهای لیست آن روز بنویسید). وقتی نوبت شما شد، اگر با درخواست ویزای شما موافقت شده باشد، باید کپی بلیت تایید شده رفت و برگشت و کپی بیمه نامه مسافرتی (و رزرو هتل) را برای مدت زمان سفر خود ارائه دهید. در صورتیکه این مدارک را آماده داشته باشید، آنها را به همراه گذرنامه شما دریافت کرده و (معمولا) در روز کاری بعد (یکشنبه تا چهارشنبه) ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر گذرنامه و ویزای شما را تحویل می دهند.

مدارک مورد نیاز

برای مشاهده لیست مدارک مورد نیاز برای همه انواع ویزا به تصویر لیست مدارک مورد نیاز که از طرف سفارت اعلام شده است، مراجعه کنید.


مدارک عمومی تقریبا مانند همه کشورهای دیگر عضو شنگن است بجز اینکه باید کپی همه صفحات گذرنامه حتی صفحات خالی را نیز ارائه کنید.

  • توجه داشته باشید که در زمان ارائه مدارک برای بررسی درخواست ویزا، نیازی به ارائه بلیت، بیمه نامه نمی باشد. پس از بازه زمانی که به شما اعلام می‌ شود-معمولا 21 روز- برای دریافت ویزا باید بلیت رفت و برگشت، بیمه نامه و رزرو هتل برای مدت زمان درخواست ویزا را بهمراه کپی هر کدام ارائه نمایید.

مدت زمان صدور ویزا

مدت زمان صدور ویزای کوتاه مدت، 21 روز بعد از دریافت مدارک می‌باشد.