معرفی دانشگاههای ایتالیا مورد تایید وزارت علوم

از Apply Abroad
پرش به: ناوبری، جستجو

‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ ايتاليا، گروه‌ يك‌ (ممتاز).

1- Universita degli studi di BARI

2- Universita degli studi di BOLOGNA

3- Universita degli studi di CAGLIARI

4- Universita degli studi di CATANIA

5- Universita degli studi di FERRARA

6- Universita degli studi di FIRENZE

7- Universita degli studi di GENOVA

8- Universita degli studi di MILANo

9- Politecnico di MILANO

10- Universita Cattolica del Sacro Cuore – MILANO

11- Universita degli studi “Federico II” di NAPOLI

12- Universita degli studi di PADOVA

13- Universita degli studi di PALERMO

14- Universita degli studi di PARMA

15- Universita degli studi di PAVIA

16- Universita degli studi di PERUGIA

17- Universita degli studi di PISA

18- Universita degli studi di ROMA “La Sapienza”

19- Universita degli studi di SIENA

20- Universita degli studi di TORINO

21- Politecnico di TORINO

22- Universita degli studi di TRIESTE

ب( دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌، گروه دو (خوب)

1- Universita Degli Studi di Trento

2- Universita’ Degli Studi di Urbino (University of Urbino)

3- Universita’ Degli Studi di Verona (University of erona)

4- Universita’ Degli Studi di Roma Tor Vergata (University of Roma Tor Vergata)

5- Universita’ Degli Studi di Sassari (University of Sassari)

6- Scuola Superiore ‘Sant’ Anna’ di Studi Universitari e Perfezionamento

7- Universita’ degli Studi di Udine (University of Udine)

8- Universita’ degli Studi di Macerata (University of Macerata)

9- Politecnico di Bari (Technical University of Bari)

10- Universita’ di Camerino (University of Camerino)

11- Universita’ degli Studi di Roma Tre (University of Tre)

12- Universita’ degli Studi della Tuscia (University of, Viterbo)

13- Scuola Normale Superiore (School of Education, Pisa)

14- Universita’ degli Studi di Bergamo (University of Bergamo)

15- Universita’ della Calabria (University of Calabria)

16- Universita’ degli Studi di Modena e Reggio Emilia (University of Modena and Reggio Emilia)

17- Universita’ degli Studi di Messina (University of Messina)

18- Universita’ degli Studi di Brescia (University of Brescia)

19- Universita’ Commerciale ‘Luigi Bocconi’

20- Scuola Internazionale Superiore de Studi Avanzati di Trieste (SISSA)

22- Universita’ degli Studi di Salerno

23- Universita’ Ca’ Foscari di Venezia

24- Conservarori di Musica G.B.Martini

24- صرفاتا مقطع کارشناسی

25- Academie di Velle Arti

25- کليه آکادمی هنرهای زيبای دولتی صرفاٌ تا مقطع کارشناسی معتبر هستند.

26- Seconda Universita' degli studi di Napoli

27- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی كه‌ مورد تأييد وزارت‌ دانشگاه‌ها و تحقيقات‌ علوم‌ و فناوري‌ ايتاليا هستند.


ج) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، گروه سه (متوسط)

1- Universita’ per Stranieri di Perugia (University for Foreigners, Perugia)

2- Universita’ IUAV di Venezia (IUAV University of Venice)

3- Universita’ per Stranieri di Siena (University for Foreigners, Siena)

4- Accademia di Belle Arti di Firenze

4- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته هنر پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی رساله)

5- Accademia di Belle Arti di Brera

5- صرفا" تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته هنر پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی رساله)

6- Universita degli studi dell’ Insubria

6- صرفاً تا مقطع کارشناسی

7- Universita’ degli Studi di Teramo (University of Teramo)

8- Universita’ degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)

9- Scula Internazionale Superiore di Studi Avanzi di Trieste

9- صرفاً در رشته های علوم طبیعی، علوم زیستی- فیزیک

10- Libera Universita’ Internazionale degli Studi ‘Guido Carli’ (LUISS ‘Guido Carli)

10- صرفاً تامقطع کارشناسی ارشد و در رشته های حقوق، اقتصاد، علوم سیاسی

11- Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi

11- پس از بررسی کیفی (اخذآزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

12- Universita’ degli Stadi ‘Magna Graecia’ di Catanzaro

12- پس از بررسی کیفی (اخذآزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

13- Universita’ degli Stadi di Milano- Bicocca

13- پس از بررسی کیفی (اخذآزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

14- Libera Universita’ Mediterranea ‘Jean Monnet’

14- پس از بررسی کیفی (اخذآزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

15- Universita’della Val d’ Aosta

15- پس از بررسی کیفی (اخذآزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

16- Libera Universita’ Maria SS Assunta’

16- پس از بررسی کیفی (اخذآزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

17- Universita’ degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’

17- پس از بررسی کیفی (اخذآزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

18- Universita’ Vita- Salute San Raffaele

18- پس از بررسی کیفی (اخذآزمون، بررسی رساله، درخواست مقاله)

19- Universita' degli di Cassino


‌معرفي‌ دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ نا معتبر در كشور ايتاليا

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه ای در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی می بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد.


1- Pebble Hills University

2- IUSS/ROSE School

3- St. John International University