این سامانه ناقص نشا دیوونمون کرد که... یه بخشنامه دادن هیچیش دقیق معلوم نیست.
بچه ها من آفر دارم از دانشگاه و باید یه مقداری از شهریه را به عنوان دیپوزیت بدم تا نامه پذیرش برای کارهای سفارت برام صادر بشه. الان تو سایت نشا، من قسمت نامه پذیرش از همون ایمیل آفر دانشگاه عکس بذارم حله؟