دوستان عزیز

این فرصت پست دکتری در شهر مارسی در تولوز است و تا تکمیل پست برای ارسال اپلیکشن باز است.

فرصت تحت نظر اساتید زیر اداره میشود و برای اطلاعات بیشتر هم باید با همین افراد تماس گرفت

Professor R. Spencer or F. Prevot :
robert.spencer@kedgebs.com
frederic.prevot@kedgebs.com.

فرصت توسط Kedge Business School که در شهرهای مختلف کمپس دارد اداره میشود واین فرصت همانطور که نوشتم در کمپس مارسی هست.

موضوع شغل تحقیق تحت پروژه با عنوان

“Business as Unusual : New Business Models and Practices”

که این حوزه ها را در بر میگیرد:

The candidate will work in close collaboration with the teams involved in the Chair on issues relating
to collaborative business models and practices, the digital environment, and sustainability. These
includes today the following themes:
i) Key account management
ii) Business markets dynamics in the digital environment
iii) Corporate reputation
iv) Innovation and performance

تسلط به انگلیسی و فرانسه ضروری است و پذیرفته شده لازم است آمادگی کار تجربی و سفر در اروپا را داشته باشد.
حقوق با این شرایط است

Salaries are in line with the recommendations the French National Centre for
Scientific Research (CNRS) but also commensurate with experience.

لینک مستیقم برای پوزیشن

https://www.impgroup.org/uploads/new...s%20School.pdf

امید که موفق باشید