دوستان یک سوال دارم
اگرکسی ۱ سال اینجا شریف خونده باشه مهندسی میتونه به امریکا برود و ادامه بدهد یعنی transfer